Составување на разни извештаи и пресметки за:

 • Странски правни лица за нивните подружници и претставништва во Република Македонија
 • Изготвување на потврди за личен доход за управителот и вработените во друштвата
 • Составување на ПИПО за НБРМ
 • Присуство во случаи на вршенње на контрола над финансиска документација од страна на одговорно лице од инспекциски и други државни органи
 • Вршење на платен промет во домашни банки
 • Пријави и одјави на работници во Агенцијата за вработување и Фондот за Здравствено осигурување
 • Промена со М3 за работници во Фондот за ПИОМ
 • Подигање на сини картони од Фондот за Здравствено осигурување
 • Пополнување и поднесување на обрасци за боледување
 • Заверка на стаж во ПИОМ
 • Пополнување и поднесување на образец РДО, ДДВ-01 во УЈП
 • Пополнување и поднесување на таен код во Фондот за ПИОМ
 • Пополнување на апликации за кредитни и парични картички
 • Изготвување и поднесување на ППД-ГИ
 • Изготвување и поднесување на ППД-ГДП
 • Изготвување на квартални извештаи за Завод за статистика