Брзо, навремено и стручно

 • Составување на годишна пресметка
 • Пресметка на ДДВ (месечни, квартални и годишни извештаи)
 • Пресметка на данок од добивка и персонален данок на доход
 • Пресметка на други давачки
 • Пресметка на бруто плата
 • Контирање и составување на налози за книжење
 • Евиденција на главна книга (синтетика)
 • Евиденција на помошна книга (аналитика)
 • Евиденција на аналитика на купувачи и добавувачи и платена царина
 • Изготвување на договори на дело
 • Присуство во случаи на контрола  на инспекциски служби и други државни органи